Privatumo politika

Ši politika numato pagrindinius privatumo apsaugos ir asmens duomenų tvarkymo principus, taisykles ir praktiką, kurią taiko Lietuvos TeX vartotojų grupė (LT TUG) apskritai ir savo tinklalapyje http://www.ltex.lt konkrečiai.

Bendrosios sąvokos ir apibrėžtys

Šioje politikoje naudojamos sąvokos:

  • Slapukas – tai nedidelė tekstinė rinkmena, kurią naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje, kai jis lankosi tinklalapyje. Tai – pranešimas, kurį žiniatinklio naršyklei pateikia žiniatinklio serveris ir kuris yra išsiunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo puslapio iš serverio.
  • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
  • Tinklalapis – LT TUG tinklalapis http://www.ltex.lt, kuriam yra taikoma ši politika.

Kitos sąvokos ir apibrėžtys, naudojamos šioje politikoje, turi tokias pačias reikšmes kaip ir tarptautiniame standarte ISO/IEC 27000 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Apžvalga ir žodynas“.

LT TUG tvarko asmens duomenis duomenų subjekto atžvilgiu teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Asmens duomenys yra renkami tik nurodytais, aiškiai įvardytais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir atnaujinami bei laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. LT TUG taiko tinkamas technines ir organizacines kontrolės priemones tam, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto duomenų tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Pagrindiniai „LT TUG“ kontaktiniai duomenys:

TeX Lietuva,
Mokslo leidybos klasteris,
Visorių Informacinių Technologijų Parkas

Adresas: Mokslininkų g. 2A
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
Pašto kodas: LT-08412
El. pašto adresas: tex-lietuva@googlegroups.com

Duomenų subjekto teisės

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę žinoti, kad jo (jos) asmens duomenys yra tvarkomi, būti informuotas apie tai, kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, prašyti ištaisyti ar sunaikinti jo (jos) asmens duomenis, išskyrus duomenų saugojimą, kai duomenys yra tvarkomi pažeidžiant BDAR ar taikytinų nacionalinių privatumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko LT TUG ir kartą per metus nemokamai gauti informaciją apie jo (jos) asmens duomenų, kurie yra renkami, šaltinį ir rūšį, asmens duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra atskleidžiami arba buvo atskleisti, ir kitą informaciją pagal BDAR 15 straipsnį.

Asmuo turi patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas tapatybės dokumentą, arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia patikimai identifikuoti asmenį, arba kitais įstatymų numatytais būdais.

LT TUG atsako ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos ir pateikia prašomus duomenis arba pagrindžia atsisakymą patenkinti duomenų subjekto prašymą. Esant duomenų subjekto prašymui, tokie duomenys pateikiami raštu. Jei duomenų subjektas pastebi, kad jo (jos) asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis arba ji privalo susisiekti su LT TUG (raštu, el. paštu, per tinklalapius ar bet kokia kita forma). Tada LT TUG patikrina tokius duomenis ir nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą. LT TUG gali saugoti tokių duomenų archyvines kopijas, jei tai yra būtina sutartiniams įsipareigojimams duomenų subjektui įvykdyti ir (arba) jei to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus (apskaitos, elektroninių nusikaltimų tyrimo tikslais ir t. t.).

Nenumatytomis aplinkybėmis LT TUG turi teisę atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises tik pagal BDAR reikalavimus ar taikytinus nacionalinius įstatymus.

Asmuo gali apskųsti bet kokius LT TUG kaip duomenų valdytojo ir (arba) tvarkytojo veiksmus bet kokiai kompetentingai priežiūros institucijai pagal BDAR 77 ir 79 straipsnius.

Tinklalapyje renkami ir saugomi asmens duomenys

LT TUG renka šiuos duomenis Tinklalapyje:

  • Kiekvieno puslapio Tinklalapyje aplankymo metu fiksuojamas lankytojo įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, puslapio adresas, apsilankymo data ir laikas. Šie duomenys yra naudojami tik klaidų taisymui gedimų ar sutrikimų atveju, taip pat siekiant užkirsti kelią arba ištirti kibernetines atakas ar kitokius neteisėto naudojimosi Tinklalapiu atvejus.
  • LT TUG narių vardus, pavardes ir elektroninio pašto adresus. Jie naudojami tik identifikuoti LT TUG narius bei dalintis informacija google naujienų kanale.

Slapukai

Lankytojo tinklalapyje gali būti patalpinti slapukai tam, kad pagerintų naudotojo patirtį. Slapukų naudojimas yra pramonės standartas. Tinklalapyje yra naudojami šie slapukai:

Slapuko rūšisSlapuko pavadinimasSlapuko ir kitos informacijos tikslas
BūtiniCookieLawInfoConsentŠis slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.
Būtini viewed_cookie_policySlapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Nėra saugomi jokie asmeniniai duomenys.
Būtini cookielawinfo-checkbox-necessaryŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Slapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtinieji slapukai“.
Būtini cookielawinfo-checkbox-non-necessaryŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Slapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą slapukams, priklausantiems kategorijai „Funkciniai slapukai“.
Funkciniaicookielawinfo-checkbox-advertisementŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Analitiniai slapukai“.

Veiksmai, kuriuos turėtų atlikti lankytojai, nepageidaujantys gauti slapukų:

Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į išorinius tinklalapius arba žiniatinklio tarnybas. Lankytojui išėjus iš Tinklalapio ir nuorodų į trečiosios šalies tinklalapį ar žiniatinklio naršyklę, LT TUG negali užtikrinti ar kitaip kontroliuoti lankytojo apsaugos ir privatumo. Raginame peržiūrėti savo tinklalapių ir tarnybų privatumo politikas.